Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1
Postanowienia ogólne

Sklep internetowy (e-sklep) czterylapy.sklep.pl (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

Właścicielem Sklepu jest:
Karolina Agata Grądziel zarejestrowana w CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NIP 603 003 29 76, REGON 360337195, z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. ks I. Wierobieja 2

Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe

Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,

Sprzedawca – właściciel Sklepu,

Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: czterylapy.sklep.pl

Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,

Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3
Wymagania techniczne

Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek

Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

§ 4
Ceny i oferty promocyjne

Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

Szczegółowe zasady korzystania z promocji cenowych reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w postaci Regulaminu promocji cenowych.


Rozdział II
Składanie i realizacja zamówienia

§ 1
Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

Zamówienia w Sklepie Klient może składać w następujący sposób:

poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2014 r. poz. 1182).

Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:

 1. dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,

 2. łączna cena brutto,

 3. sposób i termin zapłaty,

 4. sposób i termin realizacji zamówienia,

 5. prawo odstąpienia od umowy - wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,

Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w formie e-maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „Zamówienia”.

Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski

Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

§ 2
Sposób płatności

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia oraz dopisać imię i nazwisko zamawiającego.

 2. za pobraniem nie zależnie od wyboru dostawcy płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki

Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

§ 3
Termin płatności

W razie wyboru płatności przelewem Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę oraz imię i nazwisko z zamówienia.

W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru (co znacznie wydłuża czas realizacji zamówienia), w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

§ 4
Realizacja zamówienia

Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w jak najkrótszym czasie. Część towarów sprowadzanych jest na specjalne zamówienie. Terminy oczekiwania na poszczególne produkty podane są obok ich cen. Termin realizacji całego zamówienia wyznacza produkt z najdłuższym terminem oczekiwania. Klient może poprosić Sklep o realizację zamówienia w dwóch częściach, jednak Sklep może poprosić Klienta o dopłatę za dodatkowe koszty dostawy.

Objaśnienie dostępności towarów:

"Wysyłamy w 24h" oznacza, że mamy codzienne dostawy lub zapasy na magazynie.

"Wysyłamy 2-3 dni" oznacza, że produktu nie ma na magazynie, a dostawy od dystrybutora otrzymujemy 3 razy w tygodniu.

"Wysyłamy 3-4 dni" oznacza, że produktu nie ma na magazynie, a dostawy od dystrybutora otrzymujemy 1-2 razy w tygodniu.

"Na zamówienie" oznacza, że produktu nie ma na magazynie, ale możemy go zamówić na specjalne zamówienie - o czasie realizacji klient zostanie poinformowany.

Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za pobraniem.

Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, o czym klient będzie informowany telefonicznie bądź mailowo.

W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest paragon.

Dowodem zakupu dla Klientów nie będących konsumentami jest faktura VAT.

Na życzenie Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w polu: Uwagi.

§ 5
Korekta zamówienia

Korekty do zamówień składane mogą być do momentu nadania przesyłki.

Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres czterylapy@g.pl. Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia, a sprzedawca doręczyć Klientowi nowe zestawienie opisane w §2 pkt.7 niniejszego regulaminu. Rozliczenie zostanie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego.

§ 6
Sposób i koszty dostawy Towaru

Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub DPD / Poczty Polskiej

odbiór osobisty

Koszt dostawy uzależniony jest od wartości zamówienia. Aby zapoznać się z cennikiem dostaw kliknij w link. Mechanizm sklepu sam oblicza koszty wysyłki przed złożeniem zamówienia.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera czy dostawcy czterylapy.sklep.pl. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.Rozdział III
Odpowiedzialność za Towar i reklamacje

§ 1
Odpowiedzialność za wady rzeczy

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

żądać usunięcia wady,

żądać obniżenia ceny,

odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację lub wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres: Cztery Łapy Karolina Grądziel, 17-200 Hajnówka, ul. ks I. Wierobieja 2, sprzedawca musi być o tym poinformowany.

Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego nie budzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 792 612 506 (koszt połączenia wg stawki operatora).

§ 2
Odstąpienie od umowy konsumenta

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru

Prawo to nie przysługuje Kupującemu jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jest do pobrania ze strony sklepu.

świadczenie o odstąpieniu należy złożyć:

 1. listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.

 2. w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny nie budzący wątpliwości dowód zakupu.

Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).

Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres: Cztery Łapy Karolina Grądziel, 17-200 Hajnówka, ul. ks I. Wierobieja 2

Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto.

Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.Rozdział IV
Postanowienia wspólne

§ 1
Ochrona danych osobowych

Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres korespondencyjny,

 3. numer telefonu,

 4. adres e-mail,

 5. informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,

 6. w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych.

Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

 1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

 2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);

 3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);

 4. innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególności do:

 1. wglądu do swoich danych osobowych,

 2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 2
Prawa autorskie i pokrewne

Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.

Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

§ 3
Polityka cookies

Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).

Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:

informacje na temat sesji,

ostatnio oglądane produkty,

Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

§ 4
Wyłączenie odpowiedzialności

Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.

Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 1
Postanowienia ogólne

Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

§ 2
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.